Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

4 + 8 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Данілов Володимир Якович

e-mail: danilov_vy [at] ukr.net
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Напрямок наукових досліджень: Якісна теорія диференціальних та різницевих рівнянь.

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети:

  • Математичні методи з основами вищої математика і  статистики (географічний факультет)
  • Вища математика з основами інформатики (географічний факультет)
  • Математичний аналіз  (економічний факультет)
  • Лінійна алгебра та аналітична геометрія (економічний факультет)
  • Вища математика для економістів (військовий інститут)
  • Математичні моделі в природознавстві  (мех.-мат. факультет)

Місце народження: с. Петрівське Таращанського р-ну Київської обл.
Біографія:
В.Я. Данілов у 1975 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціалізацією "Диференціальні рівняння". В 1981 році закінчив заочну аспірантуру під керівництвом проф. Д.І. Мартинюка.
З 1979 по 1981 рік працював інженером та молодшим науковим співробітником НДС КДУ ім. Т.Г. Шевченка. З 1981 року працює асистентом кафедри загальної математики, а з 1988 року - доцентом.
В 1983 році захистив кандидатську дисертацію "Аналітичні методи дослідження систем різницевих рівнянь".
Основні праці В.Я. Данілова присвячені дослідженню питань якісної теорії різницевих та диференціальних рівнянь. В своїх наукових дослідженнях, використовуючи метод прискореної збіжності та метод інваріантних многовидів, для нелінійної системи різницевих рівнянь з квазіперіодичними коефіцієнтами В.Я. Данілов встановив існування квазіперіодичного розв’язку, в околі якого вихідна система зводиться до лінійної системи зі сталими коефіцієнтами. Використовуючи методику, розвинуту в роботах А.М. Самойленка, вивчав інваріантні тороїдальні многовиди систем різницевих рівнянь з повільно змінною фазою. Для нелінійних систем різницевих рівнянь з малим додатнім параметром дослідив поведінку розв’язків даної системи на нескінченному інтервалі. Даний результат є аналогом другої теореми М.М. Боголюбова для систем різницевих рівнянь. Вивчав питання усереднення диференціальних рівнянь з випадковим збуренням на нескінченних проміжках та усереднення різницевих рівнянь на осі, досліджував умови асимптотичної еквівалентності систем різницевих рівнянь.
З 2003 по 2007 рр. В.Я. Данілов працював на посаді заступника декана механіко-математичного факультету з навчальної роботи.
У 2009 році обраний головою профспілкової організації механіко-математичного факультету. З 2014 року очолює ветеранську організацію механіко-математичного факультету.
В.Я. Данілов є автором понад 90 наукових та навчально-методичних праць. Є співавтором підручника та навчального посібника, виданих в 1991-96 роках колективом кафедри загальної математики. Також є співавтором 9-ти навчальних посібників з вищої математики для студентів природничих спеціальностей університетів і вищих навчальних закладів.
Нагороджений Почесним грамотами Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2002, 2010 роки).

Основні навчально-методичні та наукові праці:
Підручники та посібники:

1. Підручник для студентів природничих спеціальностей університетів і вищих технічних навчальних закладів. Вища математика у двох книгах. Книга 2. Спеціальні розділи за ред. проф. Кулініча Г.Л., 2003, вид-во "Либідь " (у співавт. Кулініч Г.Л., Гординський Л.Д., Грисенко М.В., Бурим В.М., Таран Є.Ю.);
2. Збірник задач з математики для природничих факультетів університетів. В-во «Вища школа» (у співавт. Васильченко І.П., Лобанов А.І., Таран Є.Ю.);
3. Навчальний посібник з вищої математики. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці. – Київ.: КІБС, 2000 (у співавт. з Даниловим Вал.Я.);
4. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 5. Елементи функції багатьох змінних для економістів.- Київ.: КІБС, 2001(у співавт. з Даниловим Вал.Я.);
5. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 2. Елементи диференціального числення функції однієї змінної для економістів. - Київ.: КІБС, 2003 (у співавт. з Даниловим Вал.Я.);
6. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 4. Диференціальні рівняння та їх застосування в економіці. - Київ.: КІБС, 2004 (у співавт. з Даниловим Вал.Я.);
7. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 1. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці. Розв’язування задач лінійної алгебри за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. - Київ.: КІБС, 2005 (у співавт. Данилов Вал.Я. Юхимчук С.В., Захарченко Л.М);
8. Навчальний посібник. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2009 (у співавт. з Кушніренко С.В.);
9. Навчальний посібник. Математична статистика. – К.: ВГЛ "Обрії", 2012 (у співавт. з Кушніренко С.В.).

10. Навчальний посібник. Теорія ймовірностей і математична статистика. – К. Прінт-Сервіс, 2013 (у співавт. з Даниловим Вал.Я., Пасенченко Ю.А.);

11. Навчальний посібник для студентів банківських вузів. Теорія ймовірностей. – К. Прінт-Сервіс, Київ.КІБС, 2015 (у співавт. з Даниловим Вал.Я., Пасенченко Ю.А.).
 

Статті:

1. Мартынюк Д.И., Данилов В.Я. Приводимость систем разностных уравнений к диагональному виду. Докл.АН УССР, сер.А, 1980. №4.
2. Мартынюк Д.И., Данилов В.Я. Инвариантные тороидальные многообразия систем разностных уравнений с медленно меняющейся фазой. Докл. АН УССР, сер. А, 1981. №11.
3. Митропольский Ю.А., Мартынюк Д.И., Данилов В.Я. О поведении решений нелинейных систем разностных уравнений в окрестности инвариантного тороидального многообразия. Укр.мат.журнал, 1989, т.41, №1.
4. Мартынюк Д.И., Данилов В.Я. Условия существования асимптотически устойчивого инвариантного тора систем разностных уравнений. В сб.: Нелинейные краевые задачи математической физики. К., Ин-т математики АН УССР, 1989.
5. Мартынюк Д.И., Данилов В.Я., Паньков В.Г. Вторая теорема Н.Н. Боголюбова для систем разностных уравнений. Укр. мат. журнал, 1996, т.48, №4.
6. Данілов В.Я., Іщук В.В., Могильова В.В. Принцип зведення для систем різницевих рівнянь. Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 2, 2000.
7. Данілов В.Я., Іщук В.В., Могильова В.В. Поведінка інваріантної множини дискретних систем при малих збуреннях. Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 4, 2002.
8. Асроров Ф.А, Данілов В.Я., Могильова В.В. Про збурення твірного оператора голоморфної півгрупи обмеженим оператором і з відхиленням часу. Наукові вісті НТТУ „КПІ”, №1,2005.
9. Асроров Ф.А., Аззамов Т.Ж., Данілов В.Я., Могильова В.В. Необхідні умови існування інтегральної множини лінійної системи з довільною однорідністю. Наукові вісті НТУУ „КПІ”, №5, 2006.
10. Данилов В.Я., Ищук В.В., Могильова В.В. Про усереднення на нескінченних проміжках диференціальних рівнянь з випадковим збуренням. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика, Механіка, 15-16, К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006.
11. Данилов В.Я., Ищук В.В., Кравець В.І., Могильова В.В. Умови асимптотичної еквівалентності систем різницевих рівнянь. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. Випуск №2, Київ, 2006.
12. Асроров Ф.А., Аззамов Т.Ж., Данілов В.Я. Експоненційна стійкість інтегральної множини. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. Випуск №3, Київ, 2007.
13. Данілов В.Я., Кравець В.І., Могильова В.В. Про існування та необмежену продовжуваність розв'язків систем диференціальних рівнянь з випадковою імпульсною дією. Вісник Одеського національного університету імені І. Мечникова. Математика Механіка, Т.12, вип. 7, 2007.
14. Данілов В.Я., Могильова В.В., Ткачук А.М. Про усереднення систем різницевих рівнянь на осі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. Випуск №2, 2008.

15.Данілов В.Я., Ковальчук Т.В. Конвергенція в системах різницевих рівнянь.Динамические системы.-Т. 2 (30).-№1-2.-2012.

16. V.Danilov, T.Kovalchuk, V.Kravets. Averaging method in optimal control problems for system  of  ordinary  differential equations. International Workshop on the Qualitative Theory of  Differential Equations ”QUALITDE-2013” Dedicated to the 100th birthday anniversari  of  Professor L.Magnaradze. December 20-22, 2013, Tbilisi, Georgia.

17. V.Danilov, O.Karpenko, V.Kravets The Relation Between the Existence  of  Bounded  Solutions of  Differential Equations  and the Corresponding  Difference Equations.  International Workshop on the Qualitative Theory of  Differential Equations ”QUALITDE-2014” Dedicated to the 125th  birthday anniversari  of  Professor A.Razmadze. December 18-20, 2014, Tbilisi, Georgia.

18. V. Danilov, V.Kravets,A.Tkachuk The connection dissipation between the systems of differential and the corresponding  difference equations. MADEA -7, Azerbaijan-Turkey-Ukrainian International  Conference «Mathematical Analysis, Differential  Equation and their Applications», Abstracts, September 08-13, 2015, Baku- Azerbaijan.