Анонс

Конференції, школи, семінари

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

6 + 10 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Публікації (посібники та підручники)

Перелiк публiкацiй спiвробiтникiв механiко-математичного факультету можна знайти на сторiнках вiдповiдних кафедр. Тут Ви можете знайти методичнi розробки: пiдручники, посiбники. Деякi публiкацiї наводяться в електронному варiантi, вiдповiднi файли доступнi з локальної мережi факультету.

Методичнi посiбники, навчальнi посiбники

Кафедра іноземних мов математичних факультетів

 • N.V.Solovey, I.V.Letunovskaya. ENGLISH FOR STUDENTS OF MATHEMATICS: навчальний посібник. – К., 2016. – 110с.(*.pdf)
 • ENGLISH ACADEMIC WRITING : ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для аспірантів другого року навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії. – К., 2017. – 8с.(*.doc)

Кафедра педагогіки

 • ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ : Збірник наукових праць студентів /за заг.ред. проф.Спіцина Є.С. та доц.Головко Н.І. К., – 2016. – 205с.(*.docx)

Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики

 • Борисенко О.Д. Завдання для практичних занять з курсу "Методи економічних обчислень" (3 курс "Статистика").(.nb)
 • Ямненко Р.Є. Дискретна математика. Навчальний посібник - К.: Четверта хвиля, - 2010 - 104 c.(.pdf)

Кафедра механiки суцiльних середовищ

 • О.С. Лимарченко. Нелинейные задачи динамики жидкости в резервуарах нецилиндрической формы: монографія / О.С.Лимарченко. – К. : , Видавництво «Адверта», 2017. – 131 с. (*.pdf)
 • Каліон В. А. Обчислювальна гідромеханіка. Рівняння Нав’є – Стокса: навч. посіб. / В. А. Каліон. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – 221 с. (*.pdf)
 • І.Ю.Семенова. Математичні моделі МСС: навчальний посібник. – К., 2014. – 82с.(*.pdf)
 • В.А.Каліон, М.В.Лавренюк, І.Ю.Семенова Основи інформатики. Структурне програмування на Фортрані : навчальний посібник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – 207 с. (*.pdf)
 • В.А.Каліон, М.В.Лавренюк, І.Ю.Семенова. Основи інформатики. Обчислювальний практикум на Фортрані : навчальний посібник. – К., 2016. – 245с.(*.pdf)
 • Я.М.Григоренко,Л.В.Мольченко. Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності. Київ, 2009, 403 с. (*.pdf)
 • Л.В. МОЛЬЧЕНКО.Гибкие ободочки вращения в магнитном поле. Киев, 2013, 196 с. (*.doc)
 • Т.Кепич,І.Семенова, М.Лавренюк.Охорона праці в галузі. Київ, 2013, 255 с. (*.pdf)
 • М. Лавренюк, Постановка та методи розв'язання задач механіки неоднорідних середовищ, Київ 2012, 86 с. (*.pdf)
 • І.Семенова, М. Лавренюк, Завдання з програмування на фортрані, Київ, 2012, 84 с. (*.pdf)
 • Лимарченко О.С. Особливості застосування методів збурень у задачах про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в порожнинах нециліндричної форми. Монографія
 • Нариманов Г.С., Докучаев Л.В., Луковский И.А. Нелинейная динамика летательного аппарата с жидкостью. Монографія
 • Митропольский Ю.А., Лимарченко О.С., Матараццо Д., Тоскано Л. Математическое моделирование упругих систем с односторонним внешним воздействием. Методичний посібник
 • Лимарченко О.С., Матараццо Дж, Ясинский В.В. Вращательное движение конструкций с жидкостью. Монографія
 • Кепич Т.Ю., Куценко О.Г., Харитонов О.М.Основи механiки суцiльних середовищ (*.pdf)
 • Кепич Т.Ю., Куценко О.Г.Основи теорiї подiбностi та аналiзу розмiрностей в механiцi (*.doc)
 • Каліон В.А.Обчислювальна гідромеханіка: Модельні задачі. Навчальний посібник (*.pdf)
 • Каліон В.А.Обчислювальна гідромеханіка: Примежовий шар. Навчальний посібник (*.pdf)
 • Vitaly A. Kalion, Ivan V. Kazachkov, and Yuri I. ShmakovRheology of Complex Fluids and Blood Flows (*.pdf)

Кафедра теоретичної та прикладної механіки

 • Основы акустики. Укл. В.Т.Гринченко, И.В.Вовк, В.Т.Мацыпура – К.: “Наукова думка”, 2007. - 640 с(*.pdf)
 • Фракталы. Учебное пособие.Укл. В.Т.Гринченко, В.Т.Мацыпура, А.А.Снарський – К.: “Наукова думка”, 2013. - 270 с.(*.pdf)
 • Прикладні методи в задачах електропружності (конспект лекцій). Кафедра Теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Укл. А.Ф. Улітко, О.В. Борисейко, І А. Улітко. Київ. 2007.(*.pdf)
 • ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З КУРСУ «ЕЛЕКТРОПРУЖНІСТЬ» (методичні вказівки). Кафедра Теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Укл. О.В. Борисейко, В.М. Нікітенко, І А. Улітко. Київ - 2009.(*.pdf)
 • СТАТИКА. Методичні вказівки до проведення практичних занять. Кафедра Теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Укл. О.В. БОРИСЕЙКО, О.Б. КУРИЛКО, І.В. ЛЕБЕДЄВА. Київ 2015. Електронна версія. 62 стор.(*.pdf)
 • Чисельні методи в задачах механіки. Частина I Теоретична та прикладна механіка. Методичний посібник. Кафедра Теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Укладач доцент кафедри к.ф-м н. Зражевський Г.М. Київ 2015. Електронна версія. 99 стор.(*.pdf)
 • Методичнi вказiвки до курсу "Чисельнi методи в механiцi деформiвного тiла." (*.pdf)
 • "Застосування теорiї аналiтичних функцiй в задачах механiки" (*.pdf)

Кафедра iнтегральних та диференцiальних рiвнянь

 • Чорноіван Ю. О. Конспект лекцій з дисципліни «Інтегральні рівняння та елементи функціонального аналізу» для студентів спеціальності «механіка» К: 2017. - 203с.(*.pdf)
 • Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк I.О. Диференцiальнi рiвняння: Підручник. – К.: Либiдь, 2003р. – 600с. (*.pdf)
 • Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк М.О. Диференцiальнi рiвняння у пркладах і задачах: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 454 с. (*.pdf)
 • Перестюк М.О., Свiщук М.Я. Збiрник задач з диференцiальних рiвнянь. – К.: ТВiМС, 2004. – 224 c. (*.pdf)
 • Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння" / упор.:Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В., Фещенко І.С./ під ред. акад. М.О. Перестюка. – К.: ТВіМС, 2009. – 62 с. (*.pdf)
 • Парасюк І.О. Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь: Навч. посібник. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 88 c. (*.pdf)
 • СамойленкоА.М., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием. – К.: Выща школа, 1987. – 288 с.(*.pdf)
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Екстремальнi задачi: Навч. посібник. К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 50 c.(*.pdf)
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Задачi оптимального керування: Навч. посібник. – К.: ТВіМС, 2004. – 55c.(*.pdf)
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В. Варіаційне числення та методи оптимізації: Навч. посібник. – К., 2010. – 121 c. (*.pdf)
 • Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорiя рiвнянь математичної фiзики: Навч. посiбник. – К.: Либiдь, 2001. – 336 с. (*.zip)
 • Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: У 2-х ч. Ч.1. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 262 с. (*.pdf)
 • Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: У 2-х ч. Ч.2. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с. (*.pdf)
 • Пономаренко О.I., Перестюк М.О., Бурим В.М. - Основи математичної економіки: Навч. посібник. – К.: "Інформтехніка", 1995. – 320 с. (*.djvu)
 • Крайовi задачi: метод. вказiвки /упор.: Іщук В.В./(*.pdf)
 • Теорія стійкості: метод. вказiвки /упор.: Перестюк М.О., Чернікова О.С./ (*.pdf)
 • Методичнi вказiвки на тему "Крайовi задачi" (*.doc)
 • М.О. Перестюк, О.М. Станжицький, О.П. Капустян "Екстремальнi задачi" Вид. Київського ун-та. 2004р.,50c. В цьому навчальному посiбнику описано курс варiацiйного числення, який читається на 4-ому курсi механiко-математичного факультету. (*.zip)
 • М.О. Перестюк, О.М. Станжицький, О.П. Капустян "Задачi оптимального керування" Вид. Київського ун-та. 2004р.,50c. (*.pdf)
 • М.О. Перестюк, М.Я. Свiщук "Збiрник задач з диференцiальних рiвнянь" Вид. "Твiмс." 2004р.,200c. (*.pdf)
 • М.О. Перестюк, М.Я. Свiщук "Збiрник задач з диференцiальних рiвнянь пiдвищенної складностi" Вид. "Твiмс." 2005р.,200c. (*.pdf)

Кафедра алгебри та математичної логiки

 • О.О.Безущак, О.Г.Ганюшкін, Є.А.Кочубінська. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (для студентів механіко–математичного факультету). Київ, Видавничо–поліграфічний центр “Київський університет“, 2016. - 251c.(*.pdf)
 • О.Г. Ганюшкін, Є.А. Кочубінська, С.А. Овсієнко. Алгоритми лінійної алгебри. Київ, 2015. 44 c.(*.pdf)
 • Н.С. Головащук, Є.А. Кочубінська, С.А.Овсієнко. Практикум з прикладної алгебри.К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2015, - 59с. (*.pdf)
 • О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (векторні простори). К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2010, - 257с. (*.pdf)
 • О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін. Теория груп: Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету. - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2005. (*.pdf)
 • О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін. Завдання до практичних занять з алгебри і теорії чисел (теорія груп). - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2007, - 103 с. (*.pdf)
 • Кудрявцева Г.М., Олiйник А.С. Кiльця. Приклади i задачi

Кафедра геометрiї, топології і динамічних систем

 • В.Кіосак, О.Пришляк."Ріманова геометрія.". Навчальний посiбник. Упорядники: В.Кіосак, О.Пришляк. Київ, 2017. - 49с.(*.pdf)
 • І.М.Циганівська, С.В.Білун "Збірник завдань до практичних занять з диференціальної геометрії. Теорія кривих.". Навчальний посiбник. Упорядники: С.В. Білун, І.М. Циганівська. Київ, 2016 - 27с.(*.pdf)
 • І.М.Циганівська, С.В.Білун "Збірник завдань до практичних занять з диференціальної геометрії. Теорія поверхонь.". Навчальний посiбник. Упорядники: С.В. Білун, І.М. Циганівська. Київ, 2016 - 32с.(*.pdf)
 • В.М.Журавльов "Горенштейнові порядки". Навчальний посiбник. Вид-во Київського унiверситету, 2015. – 70 с.(*.pdf)
 • В.М.Журавльов "Черепичні порядки ". Навчальний посiбник. Вид-во Київського унiверситету, 2015. – 94 с.(*.pdf)
 • О.О.Пришляк "Топологія многовидів". Навчальний посiбник. Вид-во Київського унiверситету, 2013. – 83 с.(*.pdf)
 • В.В.Кириченко, Н.Ю.Петкевич, А.П.Петравчук «Лекції з аналітичної геометрії». Навчальний посiбник. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2011. – 256 с.
 • «Збірник задач з аналітичної геометрії» Навчальний посiбник. Укладачі: В.М.Бабич, С.И.Білун, В.М.Журавльов, В.В.Кириченко, А.П.Петравчук, О.О.Пришляк, І.М.Циганівська, Ж.Т.Черноусова. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2013. – 300 с.
 • В.В.Кириченко, Н.Ю.Петкевич, А.П.Петравчук "Пряма та площина" Навчальний посiбник, Вид-во Київського унiверситету 2002р. 92 с.
 • Кириченко В.В., Петкевич Н.Ю. Петравчук А.П. "Аналiтична геометрiя", Навч.посiбник, Вид-во Київського ун-ту, 2002. - 240с.
 • С.А.Овсiєнко "Елементарний вступ до теорiїї категорiй"
 • Пришляк О.О. "Теорiя Морса" Навчальний посiбник. Вид-во Київський унiверситет, 65с.
 • В.В.Кириченко,Н.Ю.Петкевич, А.П.Петравчук Аналiтична геометрiя. ВПЦ "Київський унiверситет", Навчальний посiбник з грифом Мiнiстерства освiти, 2003, 192 стор.
 • І.М.Циганівська "Частково впорядковані множини та черепичні порядки." Навчальний посiбник, Вид-во Київського унiверситету, 2012. - 60 с.(*.pdf)

Кафедра математичного аналiзу

 • Інтегральне числення функцій однієї змінної: навч. посібник. Укладач О.О. Курченко. 2016. – 140 с. (pdf)
 • Завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла для студентів спеціальностей "математика" і "статистика" механіко-математичного факультету. Укладачі О.Ю. Константинов, О.Г. Кукуш, О.О. Курченко, О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, В.М. Радченко, А.В. Чайковський. – 2017 (pdf)
 • В.Б. Брайман, О.Г. Кукуш. Відкриті студентські олімпіади механіко-математичного факультету Київського національного університету
  імені Тараса Шевченка: 1995–2014.- ВПЦ "Київський університет", 2015.
  (pdf)
 • С.В. Масюк, О.Г. Кукуш, С.В. Шкляр, М.І. Чепурний, І.А. Ліхтарьов, Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків. Київ, ДІА, 2015.- 288 с.(pdf)
 • Курченко О.О. Диференціальне числення функції однієї змінної: підручник. / О.О. Курченко. – К., 2014. – 238 с. (pdf)
 • Завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла для студентів спеціальностей "математика" і "статистика" механіко-математичного факультету. Укладачі О.Ю. Константинов, О.Г. Кукуш, О.О. Курченко, О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, В.М. Радченко, А.В. Чайковський. – 2015
  (pdf, формат А4)
  (pdf, формат А5)
 • О.Ю. Константінов, О.Н.Нестеренко, А.В.Чайковський. Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу.- К.: ВПЦ "Київський університет", 2014.- 41 с.(pdf)
 • О.Н.Нестеренко. Елементи теорії наближень у задачах і прикладах.- К.: ВПЦ "Київський університет", 2013.- 53 с.(pdf)
 • М.О.Денисьєвський, О.О.Курченко, В.Н.Нагорний, О.Н.Нестеренко, Т.О.Петрова, А.В.Чайковський
  ЗБІРНИК ЗАДАЧ З МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ. Частина I. Функції однієї змінної - К.: ВПЦ "Київський університет", 2005.- 257 с.(pdf)
 • В.М.Радченко. Теорія міри та інтеграла. Навчальний посiбник. 2015.(size A5, pdf)
 • В.М.Радченко. Теорія міри та інтеграла. Навчальний посiбник. 2015.(size A4, pdf)
 • Курченко О.О., Рабець К.В. Метричні простори у курсі математичного аналізу. – К., 2011. – 146 с.(pdf)
 • Збірник задач з математичного аналізу. Функції кількох змінних. М.О. Денисьєвський, А.В. Чайковський. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. - 176 с. (pdf)
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв
  механiко-математичного факультету (1 семестр першого курсу).
  Упорядники: М.О. Денисьєвський, О.О. Курченко, В.Н. Нагорний, А.В. Чайковський. - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2002, - 108 с. (*.pdf)
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв
  механiко-математичного факультету (2 семестр першого курсу).
  Упорядники: М.О. Денисьєвський, О.О. Курченко, В.Н. Нагорний, А.В. Чайковський, О.Н. Нестеренко. - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2004, - 89 с. (*.pdf)
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв
  механiко-математичного факультету (1 семестр другого курсу, частина I).
  Упорядники: А.Я. Дороговцев, М.О. Денисьєвський, О.Г. Кукуш.
  - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2006, - 79 с. (*.pdf)
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв
  механiко-математичного факультету (1 семестр другого курсу, частина II).
  Упорядники: А.Я. Дороговцев, О.Г. Кукуш, М.О. Денисьєвський, А.В. Чайковський.
  - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2004 рiк, - 48 с. (*.pdf)
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв
  механiко-математичного факультету (2 семестр другого курсу).
  Упорядники: А.Я. Дороговцев, О.Г. Кукуш, М.О. Денисьєвський, А.В. Чайковський.
  - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2006 рiк, - 94 с. (*.pdf)
 • Завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла для студентів спеціальностей "математика" і "статистика" механіко-математичного факультету.
  Укладачі А.Я. Дороговцев, С.Д. Івасишен, О.Ю. Константинов, О.Г. Кукуш, О.О. Курченко, О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, А.В. Чайковський. - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2003, - 89 с. (*.pdf)
 • Збiрник задач з функцiонального аналiзу. Компактнi оператори. Iнтегральнi рiвняння. Узагальненi функцiї.
  Укладачі: О.Ю. Константінов, О.Г. Кукуш, Ю.С. Мішура, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський. - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2005. - 126 с. (*.pdf)
 • Збірник задач з функціонального аналізу. Частина І.
  Укладачі: О.Ю. Константінов, Ю.С. Мішура, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський. - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2004.-123с. (*.pdf)
 • Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу.
  Укладачі: М.Ф. Городній, О.Ю. Константінов, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський. - К.: ВПЦ "Київський унiверситет", 2006.-103с. (*.pdf)
 • Кубические одномерные сплайны в статистике: Методические рекомендации для студентов механико-математического факультета.
  Сост. А.Г. Кукуш. - К.: КГУ, 1991. - 60с. (*.pdf)
 • Кратні інтеграли. Лекції для студентів механіко-математичного факультету, IV семестр. І. О. Шевчук.(*.pdf)
 • Теорія наближень. Навчальний посібник. А.В. Примак, І.О. Шевчук. (*.pdf)
 • Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу: задачі студентських олімпіад. Навчальний посібник. Д.Ю.Мітін. 2014. -64 с. (*.pdf)

Кафедра математичної фiзики

сторінка кафедри математичної фізики

 • Т.А.Мельник "Комплексний аналіз", для студентів механіко-математичного факультету спеціальностей "математика" та "статистика". – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 192 с.(*.pdf)
 • В.В.Попов "Методи обчислень", конспект лекцій для студентів механіко-математичного факультету. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. – 415 с.(*.pdf)
 • В.Г.Самойленко та інші "Комплексний аналіз. Приклади і задачі. Нвчальний посiбник , 2010. -224с. (*.pdf)
 • Є.С.Вакал "Наближенi обчислення засобами електронних таблиць", методичний посiбник для студентiв механiко-математичного факультету, 2008 (*.pdf)
 • C.Г. Карпенко В.В. Попов Ю.А. Тарнавський Г.А. Шпортюк "Iнформацiйнi системи i технологiї" К.: МАУП, 2004.-192с.
 • Методичнi вказiвки з iнформатики "Розробка баз даних у MS ACCESS" Упорядники: В.В. Попов, Є.С. Вакал та iн. Вид. Український фiтосоцiологiчний центр, 2003р. 30с.

Кафедра загальної математики

 • О.М. Станжицький, Є.Ю. Таран, Л.Д. Гординський.
  ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ.
  Навчальний посiбник. ВПЦ "Київський унiверситет", 2006.

  (*.doc) (*.rar)

 • Васильченко I.П. Навчально-методична розробка з курсу "Вища математика". Видавництво МАУП, Київ, 1997, 26 ст.
 • Васильченко I.П. Навчально-методична розробка з курсу "Вища математика" К., -1998 Вид-во МАУП.
 • Васильченко I.П. Навчально-методична розробка з курсу "Теорiя ймовiрностей та математична статистика" Київ 1998, Вид-во МАУП.
 • Васильченко I.П. Навчально-методична розробка з курсу "Математичне програмування" К., -1998, Вид-во МАУП.
 • Л.Д. Гординський, М.В. Грисенко, В.Я. Данилов, О.В. Перегуда, Методичнi вказiвки та контрольнi завдання з курсу "Вища математика" для проведення модульно-рейтингових робiт для студентiв природничих факультетiв унiверситету. Частина 1. Київ, 2000, Iнформацiйно-видавничий центр товариства "Знання" України, -66с. "
 • Плахотник В.В. Теорiя груп для природничих факультетiв, Навчальний посiбник. Київ, 1998, 48 с.
 • Грисенко М.В., Призва Г.И. Навчальний посiбник з вищої математики для студентiв 1 курсу вiддiлення МЕВ. Частина 1 "Лiнiйна алгебра", Київ, 1998.
 • Матвiєнко В.П., Данилов В.Я., Данилов В.Я. Навчальний посiбник з вищої математики. Частина 1. Елементи лiнiйної алгебри та їх застосування в економiцi, 2000, КIБС, 124с.
 • Кулiнiч Г.Л., Тищенко С.В., Призва Г.И., Шовкопляс В.М. Конспект лекцiй з курсу "Вища математика". Тема "Границi послiдовностей i функцiй" для студентiв природничих факультетiв (брошюра) друк. РВЦ "Київський унiверситет", Київ 1999, 65 с.
 • Грисенко М.В., Призва Г.Й. Вища математика, навчальний посiбник для студентiв 1 курсу Iнституту Мiжнародних Вiдносин. 1998.
 • Грисенко М.В. Вища математика для економiстiв в прикладах та задачах. Частина 1. Методи та моделi лiнiйної алгебри та аналiтичної геометрiї. 1999 - 100 с. (Навчальний посiбник для студентiв Iнституту Мiжнародних вiдносин).
 • Г.Л.Кулiнiч, С.В.Тищенко, Г.Й.Призва, В.М.Шовкопляс. Конспект лекцiй з курсу "Вища математика" (Тема: "Границi послiдовностей i функцiй") для студентiв природничих факультетiв. - К. : ВПЦ "Київський унiверситет", 2000.-63 с.
 • М.В.Грисенко "Вища математика для економiстiв в прикладах i задачах." Частина 1. Навчальний посiбник для студентiв 1MB, Київ, 2000,1MB-144 с.
 • Грисенко М.В. "Вища математика для економiстiв Границя i неперервнiсть функцiї", Київ, 2000, -24 с.
 • Мосєєнков Ю.Б. "Асимптотичнi методи iнтегрування звичайних диференцiальних рiвнянь, систем звичайних диференцiальних рiвнянь та практичне застосування. Навчальний посiбник. Частина 1." Київ, 2000, 87с.
 • Матвiєнко В.П., Данилов В.Я., Данилов В.Я. Навчальний посiбник з вищої математики. Частина 1. Елементи лiнiйної алгебри та їх застосування в економiцi, 2000, КIБС, -124с.

Пiдручники:

 • Yuriy Drozd "Intriduction to Algebraic Geometry" (.pdf)
 • Юрiй Дрозд "Вступ до алгебричної геометрiї" (.pdf)
 • А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, I.О. Парасюк "Диференцiальнi рiвняння в задачах" Київ. Либiдь 2003р. 503с.
  (*.pdf, росiйськомовний варiант)
 • А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, I.О. Парасюк "Диференцiальнi рiвняння" Київ. Либiдь 2003р. 599с.
 • Пiдручник "Вища математика" спецiальнi роздiли автори Кулiнiч Г.Л., Таран Є.Ю., Бурим В.М., Гординський Л.Д., Харкова М.В., Данилов В.Я., 1996р. , 336с.
 • "Вища математика. Основнi роздiли" (1995 р.)
 • "Вища математика: основнi означення, приклади i задачi". В 2-х частинах ( 1992 р. перше видання, 1994 р. друге видання)
 • S.A-Fulling, M.N.Sinyakov, S.V.Tishchenko Lineatity and the mathematics of several variables, World Scientific, Singapore, 2000, -445с.