Анонс

Конференції, школи, семінари

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

1 + 0 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Сучасний етап розвитку механiко-математичного факультету

З початку 90-х рокiв розпочинається систематична пiдготовка фахiвцiв найвищої квалiфiкацiї через докторантуру. Значно зростає набiр до аспiрантури (щорiчний план набору до аспiрантури механiко-математичного факультету доводиться до 30-и осiб).
Викладачами факультету видаються україномовнi пiдручники i посiбники з грифом Мiнiстерства освiти України, зокрема:

  • А.Я. Дороговцев. Математичний аналiз. (в 2-х томах) - К.: Либiдь, 1993, 1994;
  • А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, I.О. Парасюк. Диференцiальнi рiвняння. - К.: Либiдь, 1994;
  • М.П. Моклячук. Варiацiйне числення. Екстремальнi задачi. - К.: Либiдь, 1994;
  • О.I. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. Основи математичної економiки. - К.: Iнформтехнiка, 1995;
  • М.М. Леоненко, Ю.С. Мiшура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. Теоретико-ймовiрнiснi та статистичнi методи в економетрицi та фiнансовiй математицi. - К.: Iнформтехнiка, 1995;
  • Вища математика (у двох книгах). За редакцiєю проф. Г.Л. Кулiнiча. - К.: Либiдь, 1995.

Зростає кiлькiсть персональних комп'ютерiв, органiзовуються дисплейнi класи, а згодом починає розвиватися й факультетська мережа Internet.
Значного розвитку набули мiжнароднi зв'язки вчених факультету з їхнiми закордонними колегами.
У 1995 роцi з iнiцiативи механiко-математичного факультету, зокрема, кафедри теорiї ймовiрностей та математичної статистики, до Державного перелiку було внесено нову математичну спецiальнiсть <Статистика>. У 1996/97 навчальному роцi, за нею розпочалася пiдготовка бакалаврiв, спецiалiстiв, магiстрiв. Починаючи з 1997 року, факультет спiльно зi Стокгольмським унiверситетом, унiверситетами мiст Умеа (Швецiя) та Гельсiнкi (Фiнляндiя) послiдовно розробляє два проекти TEMPUS-TACIS. Цi проекти були спрямованi на розвиток нових математичних спецiалiзацiй економiчного спрямування. З метою поширення економiко-математичних знань при факультетi виникає громадське об'єднання <Економiко-математичний центр>.
У 1993 роцi кафедра механiки суцiльних середовищ iнiцiювала створення Науково-дослiдного та навчального центру <Фiзика, механiка та технологiї неоднорiдних систем>, який з 1998 року має назву Навчально-науковий центр <Фiзико-хiмiчне матерiалознавство>. На базi цього пiдроздiлу готують фахiвцiв за новою спецiалiзацiєю <Фiзико-хiмiчне матерiалознавство та механiка матерiалiв>.
Зараз у структурi факультету функцiонує 9 кафедр: математичного аналiзу, iнтегральних та диференцiальних рiвнянь, математичної фiзики, геометрiї, алгебри, теорiї ймовiрностей та математичної статистики, загальної математики, теоретичної та прикладної механiки, механiки суцiльного середовища.