Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

1 + 1 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Наукові теми

Тема № 01БФ038-02 (Науковий керiвник: проф. кафедри Теоретичної та прикладної механiки Улiтко А.Ф.)
НДР Механiка рухомих деформiвних середовищ та експериментальнi методи механiки i низькочастотного електромагнiтного зв'язку телесистем для похилого i горизонтального бурiння нафтогазових свердловин.

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

В результатi виконання даної теми очiкується створення теоретичних основ для аналiзу зв'язних процесiв динамiчного деформування та просторового руху пружних тiл зi сладними фiзико механiчними характеристиками.

Тема № 01БФ038-03 (Науковий керiвник: Перестюк Микола Олексiйович професор, зав. кафедрою Диференцiальних та iнтегральних рiвнянь Перестюк М.О.)
(Об'єднана назва для тем № 01БФ038-01, № 01БФ038-03, № 01БФ038-04, № 01БФ038-05)

Розробка методiв асимптотичного iнтегрування нелiнiйних систем, теорiї керування в бiологiї та медицинi, i моделювання процесiв взаємодiї та деформування суцiльних середовищ

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

В результатi виконання даної теми очiкується створення подих пiдходiв i методiв якiсного та аналiтичного дослiдження i асимптотичного iнтегрування нелiнiйних систем, дослiдження поведiнки розв'язкiв детермiнованих i стохастичних систем диференцiальних рiвнянь при
нерегулярнiй залежностi коефiцiєнтiв та вихiдних даних вiд параметрiв, побудова нових методiв вивчення геометричних структур, алгебраїчних структур та їх зображень.

Пiдроздiл 1. "Геометричнi структури та їх застосування".(Науковий керiвник: Кириченко Володимир Васильович, доктор фiз.-мат. наук, професор, зав. кафедрою Геометрiї.)

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

В результатi виконання даної теми очiкується опис напiвдосконалих кiлець з деякими умовами (спадкових, напiвспадкових, дистрибутивiю модульного типу); дослiдження рiзних типiв сагайдакiв таких кiлець.

Пiдроздiл 2. "Геометричнi структури та комбiнаторно-геометрiчнi методи дослiдження алгебраїчних систем та їх зображень". (Науковий керiвник: Сущанський Вiталiй Iванович, доктор фiз.-мат. наук, професор зав. кафедрою Алгебри i математичної логiки.)

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

В результатi виконання даної теми очiкується розробка нових методiв дослiдження категорiй зображень стратифiкованих алгебраїчних об'єктiв та їх похiдних категорiй; дослiдження дiй груп на алгебраїчних комбiнаторних об'єктах.

Пiдроздiл 3. "Розвиток пiдходiв та методiв некласичної механiки та теорiї керування стосовно проблем бiологiї та медицини". (Науковий керiвник: Самойленко Валерiй Григорович, доктор фiз.-мат. наук, професор зав. кафедрою Математичної фiзики.)

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

В результатi виконання даної теми очiкується створення математичних моделей для об'єктiв бiомедичної природи у термiнах оптимально керованих динамiчних систем, розробка аналiтичних методiв у теорiї диференцiальних рiвнянь з iмпульсного дiєю.

Пiдроздiл 4. "Моделювання вторинних процесiв привзаємодiї рухомого середовища з твердим нерухомим тiлом". (Науковий керiвник: Розумнюк В'ячеслав Iванович кандидат фiз.-мат. наук, с.н.с.)

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

В результатi виконання даної теми очiкується математичний опис виникнення вторинних процесiв при взаємодiї рухомого середовища з тiлом складної геометричної форми та його застосування до прикладних задач.

Пiдроздiл 5. "Методиматематичного аналiзу у формозберiгаючому наближеннi". (Науковий керiвник: Шевчук Iгор Олександрович, доктор фiз.-мат. наук, професор зав. кафедрою Математичного аналiзу.)

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

В результатi виконання даної теми очiкується побудова теорiї наближення опуклих функцiй коопуклими многочленами та сплайнами.

Пiдроздiл 6 " Чисельне та експериментальне моделювання i дослiдженя стацiонарних та динамiчних процесiв деформування пружних тiл" (Науковий керiвник: Мольченко Леонiд Васильович, доктор фiз.-мат. наук, професор зав. кафедрою механiки суцiльних середовищ).

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

Очiкуванi результати: нова двовимiрна модель струмонесучих оболонок змiнної жорсткостi. Алгоритм та програма для визначення оптимальних параметрiв. Елiектронний спектрозсувний метод голографiчної iнтерферометрiї для напiвпровiдникових лазерiв.

Пiдроздiл 7. "Створення математичних моделей нерегулярних еволюцiйних детермiнованих i стохастичних систем та дослiдження властивостей їх розв'язкiв".(Науковий керiвник: Станжицький Олександр Миколайович, доктор фiз.-мат. наук, професор, зав. кафедрою Загальної математики.)

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

В результатi виконання даної теми очiкується дослiдження поведiнки розв'язкiв детермiнованих i стохастичних систем дифереренцiальних рiвнянь при нерегулярнiй залежностi коефiцiєнтiв та вихiдних даних вiд параметрiв.

Тема № 01БФ038-06 (Науковий керiвник: Мiшура Юлiя Степанiвна проф. кафедри Теорiї ймовiрностей та математичної статистики )
НДР Розвиток теорiї випадкових полiв та динамiчних систем на алгебраїчних структурах

Строки виконання: 01.01.2001-31.12.2005

В результатi виконання даної теми очiкується створення методiв побудови та аналiзу ймовiрнiсних випадкових полiв та процесiв.