Анонс

Конференції, школи, семінари

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

2 + 6 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Наукова школа з механiки

Науковий керiвник школи - УЛIТКО Андрiй Феофанович, доктор фiзико-математичних наук, професор, член-кореспондент Нацiональної академiї наук України, заслужений дiяч науки i технiки України, завiдувач кафедри теоретичної та прикладної механiки.

Школу започаткував Улiтко А.Ф. у 70-тi рр в результаті наукових дослiджень зi створення загальної польової теорiї п'єзоефекту в керамiчних матерiалах.

Школа фундаментально-наукового спрямування.

Кiлькiсть працiвникiв: науковцiв - 9, iнженерно-технiчних спiвробiтникiв - 12.

Основнi напрями наукових дослiджень та найважливiшi результати школи:

  • розробка на рiвнi векторних крайових задач математичної фiзики наукових основ механiки спряжених полiв у п'єзокерамiчних тiлах за статичних та динамiчних навантажень, а також з ура-хуванням довiльного просторового руху тiла;
  • розвинення математичних методiв розв'язання векторних крайових задач механiки спряжених полiв та їх застосування до розрахунку динамiчних характеристик мiкрохвильових двигунiв та хвильових гiроскопiв.

Науковi розробки свiтового рiвня:

  • теорiя енергоперетворення в довiльним чином деформованих п'єзокерамiчних тiлах (1977);
  • теорiя електричного розряду при статичному та динамiчному деформуваннi керамiчних iскрових генераторiв (1989, 1999);
  • вiдкриття явища дисперсiї пружних хвиль в тiлах, що перебувають в обертовому русi, встановлення законiв дисперсiї (1995).

Науковий доробок авторiв у цiй галузi частково вiдображено у монографiях:

  • Гринченко В.Т., Улитко А.Ф. Шульга Н.А. Электроупругость. - К., 1989.
  • Улитко А.Ф. Метод собственных векторных функций в пространственных задачах теории упругости. - К., 1979.
  • Улитко А.Ф. Векторные разложения в пространственной теории упругости. - К., 2002.
  • Жарий О.Ю., Улитко А.Ф. Введение в механику нестационарных колебаний и волн. - К., 1989.

Кiлькiсть захищених дисертацiй: кандидатських - 16, докторських - 4.

Щороку школа випускає: студентiв - 8-9, аспiрантiв - 2.

Видатнi вченi школи: доктори фiзико-математичних наук, професори Мелешко В.В., Жарiй О.Ю., кандидат фiзико-математичних наук, доцент Зражевський Г.М. та iн.

Науковi досягнення школи впроваджено в розробленi лабораторiєю механiки спряжених хвильових полiв системи горизонтального бурiння i стенди для випробовування дзеркал адаптивної оптики, а також у навчальний процес. У межах школи працює науковий семiнар "Проблеми механiки".