Анонс

Конференції, школи, семінари

25 березня 2017 року об 11:30 - тренінг «Як успішно пройти співбесіду» . Запрошення

29 березня 2017 року і далі щосереди - факультативний курс «Основи моделювання в SAS Enterprise Miner». Запрошення

23 квітня 2017 року об 10:00 Механіко-математичний факультет запрошує на Очний тур олімпіади з математики для школярів

23 квітня 2017 року об 13:00 Механіко-математичний факультет запрошує на День відкритих дверей

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Щосуботи на мехматі для студентів та абітурієнтів- Business-Leader School KNU. Реєстрація

Вхід

5 + 0 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Аспірантура та докторантура

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО
АСПІРАНТУРИ МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

В 2017 РОЦІ

 

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

 

    До аспірантури механіко-математичного факультету на очну та заочну форми навчання для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

      Підготовка в аспірантурі  механіко-математичного факультету  здійснюється за рахунок:

 • державного замовлення ;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
 • за ваучерами;
 • юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення. Зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень.

     Спеціальності, за якими оголошується  прийом до аспірантури на механіко-математичному факультеті:

   111    МАТЕМАТИКА

   112     СТАТИСТИКА

   113    ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

     Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують академічну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти  на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

        Термін навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) не перевищує 4-х років.

       § 2.  Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії  механіко-математичного факультету  щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1700 (просп. акад. Глушкова, 4-е, 301 к., тел. 259-08-60)

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

21 серпня 2017 року

Закінчення прийому заяв і документів

1 вересня 2017 року о 1700

Строки проведення вступних іспитів

7 вересня – 15 вересня

2017 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 жовтня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб,

за рахунок цільових державних кредитів

До 1 жовтня 2017 року

Початок навчання в аспірантурі

1 жовтня 2017 року

                      § 3. Порядок прийому заяв і документів

 • Вступники до аспірантури подають такі документи:  заяву на ім’я ректора університету;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (для ад’юнктів – Додаток 12 до «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗС України, наказ № 402 від 14.08.2008 р.);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).
 • Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДОКТОРАНТУРИ  МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

В 2017 РОЦІ

 

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

 Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Відповідно до Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 24 липня 2015 року за № 802, Університет має право затверджувати індивідуальні умови прийому для відбору талановитої молоді на всі рівні вищої освіти, а також установлювати плани прийому відповідно до сфер і спеціальностей в межах державного замовлення.

     Спеціальность, за якою оголошується  прийом до докторантури на механіко-математичному факультеті:

 

111    МАТЕМАТИКА

 

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

· державного замовлення;

· коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;

Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

 Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

§ 2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування до докторантури

1. Порядок роботи Приймальної комісії (на факультетах та в інститутах): щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1700.

2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

21 серпня

2017 року

Закінчення прийому заяв і документів

1 вересня

2017 року о 1700

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

До 16 жовтня 2017 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

До 16 жовтня 2017 року

Початок перебування в докторантурі

16 жовтня

2017 року

 

§ 3. Порядок прийому заяв і документів

 

1. Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві фотокартки (3х4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

2. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього  місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

3. Вчена рада університету в місячний термін після подачі документів розглядає висновки кафедри, лабораторії та заключення вченої ради факультету/інституту і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у зарахуванні) кожного вступника до докторантури.

4. Конкурс серед вступників до докторантури на факультетах / в інститутах проводиться за спеціальностями.

5. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням  лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

         
Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Аспірантура ...